Privacy Policy

Đây là chính sách bảo mật của trang web dliebe.com.vn:

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi đánh giá cao việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý rõ ràng từ bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, đánh cắp, sử dụng sai mục đích, tiết lộ không đúng người hoặc bị sửa đổi.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được sử dụng để thu thập thông tin về các hoạt động trên trang web của chúng tôi.

Yêu cầu Chủ đề Dữ liệu là gì?

Yêu cầu Chủ đề Dữ liệu (Data Subject Request) là quyền của bạn để yêu cầu chúng tôi xóa, chỉnh sửa hoặc cung cấp cho bạn thông tin về thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang sở hữu hoặc xử lý.

Khách hàng & Nhà cung cấp

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi bằng cách tuân thủ các quy định bảo mật và sử dụng các biện phá